Algemene voorwaarden

 Beste deelnemer,

In deze algemene voorwaarden beschrijven we de rechten en plichten die we aan elkaar moeten voldoen. Mocht er nog iets zijn wat je wilt weten en je niet kunt vinden? Neem dan contact met ons op.

Artikel 1. Definities 

 1. De opdrachtnemer: het bedrijf I AM Productions van Anne-Marie Fokkens, ingeschreven bij de KVK onder nummer 53321588 en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever/ deelnemer: jij. De natuurlijke- of rechtspersoon die een programma volgt of andere overeenkomst aangaat met opdrachtnemer.
 3. Onlinetraining: Alle vormen van informatieoverdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, diensten en overeenkomsten. Ze gelden voor elke overeenkomst tussen I AM Productions en een opdrachtgever waarop I AM Productions deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met I AM Productions, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 4. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 5. Alle afbeeldingen en informatie op de website zijn zorgvuldig opgesteld en gecontroleerd. I AM Productions is te allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren diensten en informatie aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.

Artikel 3. Aanbod

 1. I AM Productions doet een aanbod, onder meer op de website en via webinars.
 2. Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.
 3. Je gaat akkoord met het aanbod op de manier zoals dat bij het aanbod is vermeld. Je akkoord is pas definitief wanneer dit door I AM Productions is bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. I AM Productions voert de overeenkomst naar beste kunnen uit in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 2. I AM Productions zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang van de website en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen bij problemen. I AM Productions heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing op de website deze tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn ten opzichte van de bezoekers.
 3. Opdrachtgever dient het eigen computersysteem te beveiligen tegen virussen en ervoor te zorgen dat aan derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft wordt tot de website.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft I AM Productions het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. I AM Productions behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de website indien dit wenselijk is voor het functioneren van de website. Als dergelijke wijzigingen directe invloed hebben op de wijze waarop de opdrachtgever toegang verkrijgt tot de website dan wel de wijze waarop gebruik kan worden gemaakt van de website, zal I AM Productions de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over deze wijzigingen.

Artikel 5. Voorbehoud

I AM Productions gaat de inspanningsverplichting aan om de informatie en de diensten op de website te leveren naar beste vermogen. De overeenkomst is geen resultaatsverbintenis. De opdrachtgever erkent dat:

 1. Het technisch onmogelijk is om een website 100% foutloos aan te leveren;
 2. Dat eventuele fouten kunnen leiden tot het tijdelijk niet beschikbaar zijn van een onderdeel op de website;
 3. Informatie op de website onvoldoende nauwkeurig kan zijn of typefouten kan bevatten;
 4. Dat de werking van de website nadelig beïnvloed kan worden door omstandigheden en prestaties waarop I AM Productions geen invloed kan uitoefenen, bijvoorbeeld telecommunicatieverbindingen en netwerkproblemen. I AM Productions is niet verantwoordelijk voor eventueel gelede schade door niet werkende apparatuur bij opdrachtgever.

Artikel 6. Intellectueel Eigendom

 1. Alle door I AM Productions op de website geleverde zaken, daaronder mede begrepen lesontwerpen, lesstof, trainingen, bestanden, foto’s, video’s enz., blijven eigendom van I AM Productions.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendom van I AM Productions vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Kortom; je inlog en deelname is persoonsgebonden en mag niet gedeeld worden met anderen. Dit geldt voor informatie, trainingen en webinars. Wanneer je toch je inloggegevens deelt met anderen zijn wij vrij je te blokkeren en vervallen al je rechten. De overeenkomst wordt automatisch ontbonden en je hebt geen recht op geld terug.
 3. Indien aankoper de training cadeau wenst te doen, dient dit direct na aankoop per e-mail aan info@leren-presenteren.com aangegeven te worden.
 1. Gedeelde content mag niet zonder schriftelijke toestemming van I AM Productions worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Deelnemer mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer hier vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven en dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Anne-Marie Fokkens en I AM Productions.
 2. Het is deelnemer en/of member tevens niet toegestaan de schriftelijke documentatie behorende bij de cursus, waaronder werkbladen en bijlagen te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik.
 3. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. I AM Productions is in een dusdanig geval gerechtigd deelnemer te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd uit te sluiten van deelname.
 1. Maak je inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of schend je een van bovenstaande regels, dan mag I AM Productions daarvoor een boete rekenen van €25.000,- per incident en €10.000,- per week of een deel van de week dat de schending voortduurt, met een maximum van €250.000,-.

Artikel 7. Onlinetrainingen en betaling

 1. I AM Productions biedt verschillende online trainingen aan. Deze kunnen in één keer of in termijnen worden betaald.
 2. Indien het aanbod wordt aanvaard en de training online wordt aangeschaft, ontstaat direct een betalingsverplichting voor de deelnemer.
 3. Na betaling krijg je toegang tot de onlinetraining voor deelname.
 4. Je krijgt toegang tot de online training, zo lang als de online training bestaat. Het minimum ligt hierbij op 3 maanden na inschrijven.
 5. De trainingsduur varieert per training en kan naar eigen inzicht en in eigen tempo worden gevolgd, zo lang de content beschikbaar wordt gesteld. Deelnemer is zelf verantwoordelijk om de content tijdig te doorlopen.
 6. Indien nodig zal de inhoud van de training regelmatig worden voorzien van een update.
 7. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 1. Met de aankoop van een training ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele training wordt doorlopen dan wel gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.
 2. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. I AM Productions heeft het recht de prijzen bij het opnieuw geven van een training aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.
 3. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, is I AM Productions gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat een volgende betaling is voldaan.
 4. Indien de deelnemer in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt de toegang tot de content ontzegd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. I AM Productions is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je onderneming, geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en de aangeboden onlinetraining.
 2. Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens de onlinetraining wel of niet toe te passen. I AM Productions is niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou.
 3. I AM Productions is niet aansprakelijk voor virussen die op de computer van opdrachtnemer staan of daarop komen te staan, ook niet als dat door een e-mail of via een bestand van een onlinetraining van I AM Productions is gebeurd.
 4. I AM Productions is alleen aansprakelijk voor directe schade indien er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming met maximaal de hoogte van het factuurbedrag tot maximaal de laatste drie maanden daarvan.

Artikel 9. Geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin I AM Productions is gevestigd.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens I AM Productions en betrokken derden 12 maanden.

Artikel 10. Communicatie en Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. I AM Productions gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Voor De exacte invulling hiervan word je verwezen naar de privacyverklaring op leren-presenteren.com
 2. Tijdens deelname aan een training kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de online training community onder posts. De deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van I AM Productions.
 3. Het staat I AM Productions te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 4. I AM Productions behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 11. Wijziging en annulering

 1. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de training. De training is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Deelnemer heeft wel het recht de overeenkomst tot aankoop van een training binnen 14 kalenderdagen na aankoop te ontbinden wanneer deelnemer kan aantonen dat de content niet voldoet aan de verwachtingen die deelnemer redelijkerwijs mocht hebben. Beoordeling hiervan komt enkel toe aan I AM Productions.
 2. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft I AM Productions de mogelijkheid een cursus te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. I AM Productions maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan deelnemer en er zal gezocht worden naar een passende oplossing.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 08-02-2021.

info@leren-presenteren.com

Anne-Marie Fokkens

I AM Productions

Turfven 3

5508 RL

Veldhoven

KVK: 53321588

BTW: NL001828990B63